سینما یعنی نیش و کنایه های محمد علی کشاورز در شاهکار علی حاتمی"مادر"
سینما یعنی خنده های دیوانه وار نیکلسون در "درخشش"
سینما یعنی چشمان خیس و نفس های اخر ال پاچینو در "مخمصه"
سینما یعنی همه ی گریه های جیمز دین در "شرق بهشت"
سینما یعنی عظمت مارلون براندو در شاهکار کاپولا "پدر خوانده"
سینما یعنی دویدن های علی و آسمانی شدنش در "بچه های آسمان"
سینما یعنی "سرگیجه" یعنی آلفرد هیچکاک
سینما یعنی دیالوگ های پایانی "دست های خالی"
سینما یعنی:
دوست دارم آخر لئون...