بعضی وقت ها هیچ مقدمه ای لازم نیست..هیچی : ..

                                                                ***************************************

باران که می بارد تو می آیی / باران گل باران نیلوفر
باران مهر و ماه و آیینه / باران شعر و شبنم و شبدر
باران که می بارد تو در راهی / از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز / با ابر و آب و آسمان جاری
غم می گریزد غصه می سوزد / شب می گدازد سایه می میرد
تا عطر آهنگ تو می رقصد / تا شعر باران تو می گیرد
از لحظه های تشنه ی بیداد / تا روز های با تو بارانی
غم می کشد ما را تو می بینی / دل می کشد ما را تو می دانی
دل می کشد ما را تو می دانی ...
باران که می بارد تو می آیی / باران گل باران نیلوفر
باران مهر و ماه و آیینه / باران شعر و شبنم و شبدر
باران که می بارد تو در راهی / از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز / با ابر و آب و آسمان جاری
از لحظه های تشنه ی بیداد / تا روز های با تو بارانی
غم می کشد ما را تو می بینی / دل می کشد ما را تو می دانی
دل می کشد ما را تو می دانی ...
دل می کشد ما را تو می دانی ...